Spielzeit 2017/2018 - Neujahrsgrüße

Nöjohrsjröß "Err lewe Lütt"
merr freue ons drop,
wat demnächs kütt
err had Weihnacht un Silvester jood överstange
had net bloß fuul erömjehange
had möt de Famillisch verzällt un jefiert
öch jar net för de Enkel jeziert
sedd möt denne om Boom römjekroffe
op eh jood Nö Johr dörfe merr nu hoffe
in demm merr all jesonk bliewe solle
merr - för öch schön speele wolle
im Februar im RLT
merr hoffe, dann fällt kinne Schnee
weil err jesonk dohin komme sollt
un op kinne Fall möm Schicksal jrollt

"Et (w)ärme Wöschke"

hees dat Stöck
un merr sare öch, dat wor eh Jlöck
wie merr die Lütt hand lache jehöd
die hand jeklatscht, woote net möd
nu freue merr ons op öch in Nüss

"Prosit Nö Johr"!


Bös dohin Tschüss!

Öhr Monkarttheater Nüsser Schnute