Corona - Schleite Ziede

Schleite Ziede för
Monkarttheater
Nüsser Schnute!

In Äkschen wöre merr normalerwies
doch Corona spellt ons möt janz fies
probe dorfden merr in Weckoven net
äver ohne Prob m'r ke Stöck hinkrett
och ke Seminar et jov
dat wor för ons en jrote Strof
denn ischtens jov dat nöje Mot
he wood eh Stöck iesch ronk un jood
wenn Kerstin de Reeschi övernohm
wat be ons all jood ankohm
doch och dat wedd et net mieh jewe
denn Kerstin es leider net mieh am lewe
2020 es för kennem leet
et jött so völl, wat net mieh jeht
optrene jeht och net dis Johr
dat mut ons nu ens wede klor
dat kann och kennem Zuschauer jefalle
wemmer bloß op Afstand dörfe kalle
jo, lewe Fans, dat es kenne Stuss
merr blieve besser all ze Huss
un halde dis Johr enfach d'r Monk
merr wönsche ösch all:
Blivt bloß jesonk!!!